ร่วมประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฝั่งห้วย ประจำปี พ.ศ.2564

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เมื่อวัน พุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายสุทธิพงษ์ พรมมาตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม มอบหมายให้นางอุปสรา คชพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม นายโสภณ บุญจันทร์ นางสาวเอมิลา ดนตรี นางสาวนันทิยา สัยเวช พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านตำบลไร่มะขาม เวทีประชุมประชาคม การจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านฝั่งห้วย ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบลไร่มะขาม เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ.2478 และ ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 เนื่องจาก พรบ. ดังกล่าว เป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ครอบครัว อุบัติเหตุและอาชญากรรม ตลอดจนเป็นการช่วยมิให้ประชาชน เด็กและ เยาวชน เข้าถึงการพนันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้โดยง่าย เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญผลกระทบทางสังคมและโทษ ตาม พรบ. ดังกล่าว

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15