ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 (e-bidding)

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (จากบ้าน นางแผ่ว พรมมาตร์ ถึงคลองระบายน้ำ หมู่ที่ 6) ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4/2563 ณ ถนนหมู่ที่ 4 เชื่อม หมู่ที่ 6 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15