ข้อบัญญัติ งบประมาณ

Displaying 1-3 of 3 results.
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตาบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หมู่ที่ 7 ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ 0-3258-6100 โทรสาร 0-3258-6100 ต่อ 15